แอร์ ซิ ง เกอร์ ดี ไหม

2555 ได้มีมาตรฐานประหยัดไฟเบอร์ 5 สำหรับเครื่องทำน้ำอุ่นเรียบร้อยแล้ว บางยี่ห้อก็ผ่าน บางยี่ห้อก็ไม่ผ่าน แต่ที่หน้าสนใจก็คือ กำลังวัตต์ที่โฆษณาใว้กลับน้อยกว่าความเป็นจริงมาก เช่น โฆษณา ใว้ 3500วัตต์ แต่ตรงฉลากประหยัดไฟของกระทรวงพลังงาน คำนวณได้ 3312 ซึ่งน้อยกว่าที่อ้างใว้มาก อยากให้มีคนฟ้อง สคบ. For some strange reason, the act of sneezing has long been แอร์ ซิ ง เกอร์ ดี ไหม more than just a physical action.

All kinds of ideas and legends have grown up about sneezing, as if it had special significance. Actually, sneezing is the act of sending out air from the nose and mouth. It is a reflex act, and happens without our control. Sneezing occurs when the nerve-endings of the mucous membranes of the nose are irritated. It can also happen, curiously enough. The act of sneezing is an attempt by the body to expel air to get rid of the irritating bodies. From earliest times, however, people have wondered about sneezing, and it has universally been  regarded as an omen of some kind.

Greeks,  Romans, and Egyptians regarded the sneeze a warning in times of danger, and as a way of foretelling the future. Primitive people believed that sneezing was a sign of approaching death. When anyone sneezed, therefore, people said “God help you! There is a legend that before the days of Jacob, a person died after sneezing. Jacob interceded with God, according to this tale, so that people could sneeze without dying – provided a benediction followed every sneeze! During the 6th century that was the plague in Italy, and Pope Gregory the Great ordered that prayers be said against sneezing.

You May Also Like

About the Author: admin