ทิ ง กา เบ ล

2004 สำนักข่าวออนไลน์และหนังสือพิมพ์ในสหรัฐระบุว่า กูเกิลได้จ้างอดีตนักพัฒนาเว็บไซต์ของไมโครซอฟท์และที่อื่นๆ ซึ่งเป็นเวลาไม่นานนักหลังจากที่มอซิลลา ไฟร์ฟอกซ์ ได้ออกรุ่นสมบูรณ์ 1. Experimental support for side tabs was removed. Experimental touch friendly user interface adjustments. Context ทิ ง กา เบ ล have extra vertical padding between items.

Gamepad API prototype available by default. CSS media queries so sites can optimize their user interface for touch when touch-screen support is available. New-style packaged apps are enabled by default. Silent installs of external extensions are now disabled by default. Who is the president of the United States? Media Source Extension is enabled on Android 4. New Chrome Apps APIs: With URL handlers for apps, Chrome App developers can now specify URLs to be handled by a Chrome App.

For example, a document link on a website could open a document editor Chrome App. This gives users more seamless entry points into their favorite Chrome Apps. Directory access for Apps allows Chrome Apps to access and write to user-approved folders. This feature can be used to share files between a Chrome App and a native app. For example, a Chrome App code editor could modify files managed by a native Git client.

SCTP for WebRTC Data Channel allows P2P data transfers between browsers to be either best effort, reliable, or semi reliable, opening up use cases such as gaming. This is similar to existing WebGL functionality and can improve the rendering performance of your app. The Media Source API has been unprefixed and is now supported on Chrome for Android. 2D canvas now supports the “ellipse” method.

Support for several Mutation Events has been removed. Translate When you come across a page written in a language that you don’t understand, just look for the translation bar. One tap and the page is quickly translated for you. Fixed a boatload of bugs and performance issues.

You May Also Like

About the Author: admin